www.viniti.ru Всероссийский Институт Научной и Технической Информации
 

База данных PEIS-V больше не обновляется с 1 июня 2018г.

The PEIS-V database is no longer updated from June 1, 2018


Physics Electronic Information Service by VINITI

PEIS-V | Help

Review of Globus-M spherical tokamak results
Overview and summary reports from the 25th Fusion Energy Conference (St Petersburg, Russia, 13–18 October 2014)


V.K. Gusev, N.N. Bakharev, V.A. Belyakov, B.Ya. Ber, E.N. Bondarchuk, V.V. Bulanin, A.S. Bykov, F.V. Chernyshev, E.V. Demina, V.V. Dyachenko, P.R. Goncharov, A.E. Gorodetsky, E.Z. Gusakov, A.D. Iblyaminova, A.A. Ivanov, M.A. Irzak, E.G. Kaveeva, S.A. Khitrov, M.V. Khokhlov, N.A. Khromov, V.V. Kolmogorov, V.A. Kornev, S.V. Krasnov, G.S. Kurskiev, A.N. Labusov, S.A. Lepikhov, N.V. Litunovsky, I.V. Mazul, A.D. Melnik, V.V. Mikov, V.B. Minaev, A.B. Mineev, M.I. Mironov, I.V. Miroshnikov, E.E. Mukhin, A.N. Novokhatsky, A.D. Ovsyannikov, M.I. Patrov, A.V. Petrov, Yu.V. Petrov, V.A. Rozhansky, N.V. Sakharov, A.N. Saveliev, I.Yu. Senichenkov, V.Yu. Sergeev, P.B. Shchegolev, O.N. Shcherbinin, I.V. Shikhovtsev, V.S. Tanaev, V.N. Tanchuk, S.Yu. Tolstyakov, V.I. Varfolomeev, E.O. Vekshina, A.V. Voronin, S.P. Voskoboinikov, F. Wagner, A.Yu. Yashin, G.V. Zadvitskiy, A.P. Zakharov, R.Kh. Zalavutdinov and E.G. Zhilin

Nucl. Fusion, vol: 55, num: 10, , published: 01 October 2015, 104016


   Plasma Physics (including Thermonuclear Fusion).
      Magnetic plasma confinement. (including fusion reactions)
         Tokamaks.

   Plasma Physics (including Thermonuclear Fusion).
      Magnetic plasma confinement. (including fusion reactions)
         Thermonuclear reactors (Fusion reactors).

   Nuclear reactor physics.
      Nuclear power. Reliability and safety problems. Engineering problems.
         General problems.
            Conferences, symposia, schools.

   Nuclear reactor physics.
      Nuclear power. Reliability and safety problems. Engineering problems.
         General problems.
            International collaboration and trade.

   Nuclear reactor physics.
      Nuclear power. Reliability and safety problems. Engineering problems.
         Nuclear energy and radiation utilization. Description and parameters of reactors, nuclear power stations and other nuclear installations.
            Hybrid and symbiotic systems.

   Nuclear reactor physics.
      Nuclear power. Reliability and safety problems. Engineering problems.
         Nuclear energy and radiation utilization. Description and parameters of reactors, nuclear power stations and other nuclear installations.
            Energy transform and transport problems.

   Nuclear reactor physics.
      Theory and calculation of nuclear reactors and radiation transport.
         Reactors calculations.
            Hybrid systems and blankets of thermonuclear and hybrid reactors.

   Nuclear reactor physics.
      Nuclear power. Reliability and safety problems. Engineering problems.
         Nuclear energy and radiation utilization. Description and parameters of reactors, nuclear power stations and other nuclear installations.
            Electro-nuclear installations (nuclear fuel and radioactive wastes treatment, power production, isotopes production, etc.).

Link