www.viniti.ru Всероссийский Институт Научной и Технической Информации
 

База данных PEIS-V больше не обновляется с 1 июня 2018г.

The PEIS-V database is no longer updated from June 1, 2018


Physics Electronic Information Service by VINITI

PEIS-V | Help

Modeling of radiative divertor experiments with argon seeding for H-mode plasma in EAST

Zhongshi Yang, Jingbo Chen, D. P. Coster, Yanmin Duan, Liang Wang, Fang Ding, Jichan Xu, Qing Zang, Tengfei Wang, Ning Yan, Tao Zhang, Ling Zhang, Jinhua Wu, Yueng-Kay Martin Peng, Guang-Nan Luo

Phys. Plasmas, vol: 24, num: 1, , published: 01 January 2017, 012503


   Plasma Physics (including Thermonuclear Fusion).
      Magnetic plasma confinement. (including fusion reactions)
         Thermonuclear reactors (Fusion reactors).

Link