www.viniti.ru Всероссийский Институт Научной и Технической Информации
 

База данных PEIS-V больше не обновляется с 1 июня 2018г.

The PEIS-V database is no longer updated from June 1, 2018


Physics Electronic Information Service by VINITI

PEIS-V | Help

Key issues for long-pulse high-β N operation with the Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST)

Xiang Gao, Yao Yang, Tao Zhang, Haiqing Liu, Guoqiang Li, Tingfeng Ming, Zixi Liu, Yumin Wang, Long Zeng, Xiang Han, Yukai Liu, Muquan Wu, Hao Qu, Biao Shen, Qing Zang, Yaowei Yu, Defeng Kong, Wei Gao, Ling Zhang, Huishan Cai, Xuemei Wu, K. Hanada, Fubin Zhong, Yunfeng Liang, Chundong Hu, Fukun Liu, Xianzhu Gong, Bingjia Xiao, Baonian Wan, Xiaodong Zhang, Jiangang Li and the EAST Team

Nucl. Fusion, vol: 57, num: 5, , published: 01 May 2017, 056021


   Plasma Physics (including Thermonuclear Fusion).
      Magnetic plasma confinement. (including fusion reactions)
         Tokamaks.
            Other topics and problems.

Link